กรมราชทัณฑ์ไล่ออก 2 ผู้คุม ประพฤติชั่วร้ายแรง ลอบคุยผู้ต้องขัง เรียกรับเงิน

Author:

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์) ครั้งที่ 6/2565 เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิด กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตและประพฤติชั่วร้ายแรง จำนวน 2 ราย (3 พฤติการณ์) โดยเป็นการไล่ออกจากราชการทั้ง 2 ราย รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

รายที่ 1 กระทำผิด 2 พฤติการณ์ คือ

– ลักลอบนำสิ่งของต้องห้าม และสิ่งของไม่อนุญาตให้มีในครอบครองเข้าไปให้ผู้ต้องขังเพื่อใช้ในการก่อเหตุหลบหนีออกจากเรือนจำ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน

– ลักลอบนำยาเส้นเข้าไปให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน

รายที่ 2 มีพฤติการณ์ อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น โดยติดต่อและพูดคุยกับผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเรียกรับเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในเรือนจำและนำสิ่งของต้องห้ามเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ

นายอายุตม์กล่าวว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในงานราชทัณฑ์เป็นหนึ่งในนโยบายเน้นหนักที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและต่อหน้าที่ราชการ และได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารงานเรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง หมั่นสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงภายในเรือนจำ/ทัณฑสถานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีการทุจริต หรือการกระทำผิดเกิดขึ้น หากพบว่าผู้ใดกระทำความผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เจ้าหน้าที่รายอื่น

นายอายุตม์กล่าวด้วยว่า หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำผิด/เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด หรือพบการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยส่งหลักฐานโดยตรงถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://protect.moj.go.th หรืออีเมล์ doc.anti.secretary@gmail.com หรือทางโทรศัพท์ 0-2967-2222