เป็นบุณตาที่ได้เห็น หอสมุดสหรัฐ โชว์คัมภีร์พุทธล้ำค่า อายุ 2,000 ปี

Author:

นับเป็นเรื่องไม่บ่อยครั้งนักที่หอสมุดสภาครองเกรส ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะนำเอาเอกสารอันล้ำค่าอายุกว่า 2,000 ปีออกมาให้สาธารณชนได้ชมกัน คัมภีร์ทางพุทธศาสนาชิ้นนี้มีชื่อว่า “พหุพุทธะสูตร” บันทึกพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตและปัจจุบันรวม 15 องค์ ถือเป็นคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งเท่าที่เคยพบกันมา

พหุพุทธะสูตร มีอายุราวศตวรรษที่ 1 หรือ 2,000 ปีมาแล้ว เขียนลงบนกระดาษเปลือกไม้เบิร์ช ด้วยตัวอักษรขโรษฐีเป็นภาษาปรากฤตคันธารี หรือภาษาท้องถิ่นในแคว้นคันธาระ ปัจจุยันคือพื้นที่ของประเทศปากีสถานและอัฟกานิสถาน

โดยจะต้องอ่านจากล่างขึ้นบน และจากขวามาซ้าย สภาพของคัมภีร์ขาดเป็นชิ้นๆ จำนวน 130 ชิ้น แต่ได้ถูกสแกนเป็นระบบดิจิทัลแล้ว สามารถชมได้อยางใกล้ชิดทางระบบออนไลน์ของหอสมุด

สำหรับเนื้อหาของพหุพุทธะสูตร พระศากยมุนีพุทธเจ้า หรือพระพุทธเจ้าในยุคสมัยของเราได้ทรงเล่าประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีต 13 องค์ พระสาวก อายุของศาสนา รวมถึงชาติที่แล้วของพระองค์ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆ จากนั้นทรงเล่าประวัติของพระองค์เอง แล้วทรงมีพุทธทำนายถึงพระพุทธเจ้าในอนาคต คือพระศรีอาริยเมตไตรย

พระนามในภาษาปรากฤตของพระพุทธเจ้าที่ปรากฎในพหุพุทธะสูตร คือ พระทีปังกรพุทธเจ้า พระสรวภิภูพุทธเจ้า พระปัทโมตตรพุทธเจ้า พระอตยุจจคามินพุทธเจ้า พระยโศตตรพุทธเจ้า พระศากยมุนีพุทธเจ้า (องค์แรก) พระติษพุทธเจ้า พระวิปัศยินพุทธเจ้า พระสิกขินพุทธเจ้า พระวิศวภูพุทธเจ้า พระกรกุจฉันทพุทธเจ้า พระโกนากมนีพุทธเจ้า พระกาศยปพุทธเจ้า พระศากยมุนีพุทธเจ้า (องค์ที่สอง) และพระไมเตรยะพุทธเจ้า